Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Tổ chức các khóa học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

Đào tạo kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Đào tạo về quản trị tài chính, thuế cho các doanh nghiệp

Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán nâng cao cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp tới quý vị các dịch vụ:

  • Dịch vụ thuế giá trị gia tăng: Kê khai thuế GTGT hàng tháng; Lập báo cáo Quyết toán thuế GTGT năm; Lập Đề nghị hoàn thuế GTGT;
  • Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng tháng; Lập bảng tính thuế TNDN năm; Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm;
  • Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp
  • Dịch vụ soát xét tuân thủ quy định về thuế: Soát xét tuân thủ quy định về thuế GTGT; Soát xét tuân thủ quy định về thuế TNDN; Soát xét tuân thủ quy định về thuế khác;
  • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân: Kê khai thuế TNCN hàng tháng; Lập bảng tính thuế TNCN năm; Lập báo cáo Quyết toán thuế TNCN năm; Tư vấn lập kế hoạch thuế cho cá nhân.

Đóng thuế vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ thực hiện