Thẩm định giá

Trong các giao dịch kinh tế, dân sự ngày nay, thẩm định giá tài sản, đặc biệt có thẩm định giá bất động sản có vai trò vô cùng quan trọng.

  • Thẩm định giá tài sản giúp các chủ thể tài sản và các bên có liên quan đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời liên quan đến việc mua –bán, đầu tư, cho vay tài sản.
  • Thẩm định giá góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy sự phát triển thị trường tài sản tăng cơ hội thành công trong các giao dịch.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường hội nhập, đầu tư, cơ hội hợp tác phát triển trong các quan hệ kinh tế, dân sự.

Chúng tôi với nhiều thẩm định viên về giá với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp sẽ giúp khách hàng có được sản phẩm tốt, thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Kết quả thẩm định giá sẽ được sử dụng để ra quyết định trong nhiều tình huống khác nhau như:

  • Mua sắm, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,… tài sản.
  • Làm căn cứ cho phê duyệt các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư công trình sử dụng vốn của Nhà nước, đề án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, dự toán cấp phát kinh phí, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước, vay nợ của Chính phủ, vay nợ nước ngoài có sự bảo lãnh của Chính phủ,…
  • Làm căn cứ để sáp nhập, chia tách, phá sản hay giải thể doanh nghiệp.
  • Để thực hiện các án lệnh đối với việc kiện tụng hay xét xử liên quan đến các tranh chấp về hợp đồng và quyền lợi các bên; để tư vấn đầu tư và ra quyết định; nghiên cứu thị trường; phân tích khả thi; phân tích lợi nhuận; xác định giá trị chứng khoán; lập báo cáo tài chính; lập kế hoạch làm việc; khiếu nại; yêu cầu giảm thuế;…
  • Làm cơ sở để đấu giá công khai.

Thẩm định giá – Tôn vinh giá trị thực